ความเป็นมา

     มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. (ในชื่อเดิม) เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีปณิธาน มุ่งมั่นในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวในประเทศไทย ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก และโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาอื่น

    มูลนิธิฯ ระดมสรรพกำลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงสาธารณชน เพื่อนำเงินบริจาค สิ่งของ ความรู้ความสามารถมาจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเด็กในการอุปการะ 38,xxx คน (ข้อมูล วันที่ xx xx xx) โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้ถึง xxx,xxx คน)  รายงานการดำเนินงานปี 2564/65

 

FT03

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในปี พ.ศ. 2538

เส้นทางเพื่อการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสและครอบครัว
Timeline

เป็นองค์กรที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้เป็นต้นแบบของคนดีมีคุณภาพ

     มูลนิธิฯ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2566/67 – 2568/69) โดยพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนของเด็กด้อยโอกาสและครแบครัวในพื้นที่การดำเนินงาน และได้จัดให้มีแผนกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงบูรณาการแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านหลัก (อ่านเพิ่มเติมรายงานการดำเนินงานประจำปี)

โครงการอื่นๆ

 • อาชีพในฝัน

  อบรมสร้างนักคิด ต่อยอดเป็นนักธุรกิจรุ่นเยาว์ ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชน รู้จั...
  20,000฿
  • ห้องสมุดของหนู

   วันธรรมดาและวันหยุดของเด็ก ๆ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อ มีพื้นที่ความรู้...
   60,000฿
   • เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด

    เปลี่ยนน้ำขุ่น ปนเปื้อนที่ดื่มไม่ใด้ ผ่านเครื่องกรองฆ่าเชื้อให้ สะอาด ใส เด...
    16,000฿
    • ปลาดุกสร้างอิ่ม

     เลี้ยงไว้กิน ไว้ขาย ปลาดุกตัวใหญ่ อ้วนที อิ่ม อร่อย ได้โปรตีนดี เป็นคสังอาห...
     500 บาท (150 ตัว)
     • ถังเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง

      อากาศร้อน ภัยแล้ง ดินแตกระแหง น้ำไม่มี พื้นที่พุรกันดาร ถังเก็บน้ำใช้มีความ...
      15,000฿
      • ชุดหนูน้อยนักอ่าน

       เติมจินตนาการ เสริมความรู้จากชุดหนังสือพร้อมอ่าน ฝึกความคิด สร้างสรรค์และทั...
       500฿
       • กองบุญชีวิต

        เปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ เดินหน้าใหม่อีกครั้งทั้งด้านกา...
        600฿
        • เพื่อปลูกคน ปลูกอนาคต (SP)

         เส้นทางการศึกษาไปตลอดจนถึงฝั่งฝัน เพราะการที่เด็ก 1 คน จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ...
         เริ่มต้น 600 – 7,200 บาท
         • “ตู้ยา” ปลอดภัย

          ดูแลเบื้องต้นได้ทันท่วงที ทุกพื้นที่ที่ลำบากและห่างไกล ตู้ยาสาธารณสุขจัดเตร...
          2,000฿
          • อาหารพอเพียง

           ไก่ เป็ด ปลา เลี้ยงไว้ข้างรั้ว ผักสวนครัว ผลไม้ ปลูกไว้หลังบ้านเป็นตู้กับข้...
           1,500฿
           • กองบุญกู้วิกฤติ

            ขอท่านโปรดเมตตาร่วมสร้างกุศลในวันสำคัญนี้ครั้งนี้ ด้วยการโอบอุ้ม ช่วยเหลือเ...
            เริ่มต้น 500 บาท/เดือน
            • โคมไฟรักเรียนพร้อมโต๊ะทำการบ้าน

             เรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน ต้องเขียน อ่าน ทำรายงาน จากเย็นถึงค่ำ แสงสว่างที่ใช...
             1,500฿