มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ร่วมมอบเงินเพื่อจัดซื้อหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 ให้เด็กด้อยโอกาสที่เสี่ยงสูดอากาศไม่บริสุทธิ์และต้องใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางฝุ่นควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 51,000 ชิ้น ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, พะเยา, อุตรดิตถ์, ตาก, น่าน, นครพนม, มุกดาหาร และกาญจนบุรี