เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาอารยอนุรักษ์ บ้านแม่โขง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้เด็กในโรงเรียนบ้านแม่โขง จำนวน 30 คน ได้เรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิตและสถานที่สำคัญรอบ ๆ ชุมชน เช่น การเรียงหินเป็นคันนา เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ฯลฯ แต่ด้วยความลาดชันของพื้นที่บริเวณไหล่เขา เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนมักจะเกิดการพังทลายหน้าดิน จึงต้องนำก้อนหินมาเรียงซ้อนกันเป็นคันนา เพื่อเป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้าง และการนำหินมาซ้อนกันเป็นขั้น ๆ ทำให้เพิ่มเนื้อที่ในการเพาะปลูกบนพื้นที่ที่เป็นภูเขาเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรที่ต้องทำนาตลอดทั้งปี

        นอกจากเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้กิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ยังได้ฟังเรื่องเล่าตำนานต่าง ๆ เช่น ลำนำหรืออือทา และบทกลอนคำสอนลูกหลานของผู้เฒ่าผู้แก่แต่ดั้งเดิม  เรื่องราวของผืนป่าอนุรักษ์ที่เป็นผืนป่าด้านจิตวิญญาณของคนในชุมชน นอกจากความตื่นเต้น สนุก พร้อมได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในวันนี้ เด็ก ๆ ยังได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ลงสมุดบันทึกของตัวเอง เพื่อเป็นบันทึกช่วยกระตุ้นเตือนสำนึกรักในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่งดงามในชุมชนของตนเองด้วย

สืบสานภูมิปัญญาอารยอนุรักษ์ บ้านแม่โขง