Previous
Next

ภารกิจและยุทธศาสตร์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่างๆ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
ให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ครอบครัว ซี.ซี. เอฟ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Play Video

ปลูกคน ปลูกอนาคต

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต เงินบริจาคจากท่านจะถูกจัดสรรอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อการ “ปลูกคน ปลูกอนาคต” แก่เด็กที่ท่านให้การอุปการะช่วยเหลือ

วันเกิด 1970-870

วันเกิด

วันเกิดท่านปีนี้…โอกาสดีในการให้ชีวิต ให้อนาคตเด็กที่ขาดโอกาสนับหมื่น

hero-image-pc-th (1)

ของฝัน

“รายการของขวัญ 2022” มากกว่า “ของขวัญ” คือของที่ “ฝัน” แต่ไม่อาจหามาได้

topgrpic_SPB

น้ำ (สะอาด) เพื่อชีวิตเด็กและชุมชน

สมทบสร้างระบบน้ำประปา เพื่อเด็กๆและชาวบ้านในชุมชนมากกว่า “ของขวัญ” คือของที่ “ฝัน” แต่ไม่อาจหามาได้

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น