topgrpic_SPB

น้ำ (สะอาด) เพื่อชีวิตเด็กและชุมชน

น้ำสะอาดกำลัง “ขาดแคลน” แม้ในหน้าฝน

     โรงเรียนผาขวางวิทยา ห้องเรียนลอบือ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านลอบือ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเด็ก ๆ ในโรงเรียน จำนวน 34 คน ขณะที่ชุมชนแห่งนี้มีคนพักอาศัย 74 ครัวเรือน จำนวน 278 คน เด็ก ๆ ในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวเขาเผ่าลาหู่มีรายได้เพียงปีละ 1 ครั้ง จากการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด ขิง และการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น ไก่ หมู โค กระบือ โดยมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ออกไปหางานรับจ้างทั่วไป การจะหาน้ำสะอาดไว้ดื่มและใช้ในครอบครัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก โรงเรียนจึงเป็นทั้งที่พึ่งพาด้านความรู้และจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เด็ก ๆ  และคนในชุมชนได้กินได้ใช้ การจัดการน้ำของโรงเรียนผาขวางวิทยา ห้องเรียนลอบือ ทุกวันนี้ใช้น้ำจากระบบประปาภูเขา เดินท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ระยะทาง ยาวประมาณ 4  กิโลเมตร ด้วยระบบการวางท่อที่ไม่ยังได้มาตรฐาน และขนาดท่อเล็ก ทำให้น้ำในโรงเรียนไม่เพียงพอ ต่อการดื่มการใช้

     น้องดาว หนึ่งในนักเรียนของห้องเรียนลอบื่อ ต้องกรอกน้ำดื่มมาจากบ้านทุกวัน เพื่อสำรองไว้ใช้และดื่มกินระหว่างวัน และเตรียมพร้อมหากวันไหนน้ำประปาที่โรงเรียนไม่ไหล ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี นักเรียนและคนในชุมชนต้องเดินไปตักน้ำในลำห้วยท้ายหมู่บ้านมาไว้ใช้ในครอบครัว ช่วงที่ไร้ฝน แหล่งน้ำก็แห้งขอด แต่ในเวลาน้ำหลาก ฝนตก น้ำจะมีสีแดงขุ่นจนไม่สามารถนำมาใช้ได้เลย ทำให้โรงเรียนและชุมชนแห่งนี้ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดไว้กินและใช้ตลอดทั้งปี

     การสร้างระบบท่อส่งน้ำ  ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้มาตรฐานในโรงเรียนลอบือ ไม่เพียงเป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดสำหรับเด็กๆ ยังเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่ส่งต่อคุณภาพชีวิตให้ชุมชน ให้คนทั้งหมู่บ้านเกือบ 300 ชีวิต ได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการดำรงชีพในทุกวันนี้

     ห้องเรียนลอบือ โรงเรียนผาขวางวิทยา เป็นหนึ่งในสถานศึกา ที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ และแหล่งอาหาร ช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดให้แก่ชุมชน อีกหลายแห่งทั่งประเทศที่ยังต้องการความช่วยเหลือ

     ขอท่านโปรดสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อชีวิตวันนี้

สมทบสร้างระบบน้ำประปา เพื่อเด็กๆและชาวบ้านในชุมชนมากกว่า “ของขวัญ” คือของที่ “ฝัน” แต่ไม่อาจหามาได้

SPB2
SPB3

โครงการอื่นๆ