ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ซี.ซี. เอฟ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน อย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัทเพื่อให้มาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ ความต่อเนื่องของงาน ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจายอำนาจ เพื่อเปิดโอกาสให้สายงานธุรกิจแต่ละสายงาน ได้ดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ของแต่ละบริษัท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและธุรกิจ เพื่อวางแผนในการจัดหาบุคคล หรือบริษัท ที่น่าสนใจในการลงสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการระดมทุนและประชาสัมพันธ์
 • จัดทำเนื้อหาในรูปข่าว หรือรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เรื่องราวที่น่าสนใจของโครงการ เด็ก ผู้บริจาค เพื่อเผยแพร่ในสื่อทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
 • วางแผนงานเขียน พัฒนาเนื้อหา และการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนระดมทุนและประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานกับโครงการในการเขียนเนื้อหาประชาสัมพันธ์เด็กในมูลนิธิฯ การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ เพื่อใช้ประกอบการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ
 • จัดทำรายงานประจำปี การจัดทำแผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเขียน การหาข้อมูล การสัมภาษณ์ และนำข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นชิ้นงาน
 • มีทักษะในการถ่ายรูป วีดีโอ การตัดต่อ การใช้โปรแกรมตกแต่งรูป การจัดทำกราฟฟิก

ส่งจดหมายสมัครงาน

ระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา
และ เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ E-mail : ccf.hr@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431 – 1362, 02-747- 2600 ต่อ 218

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ดูแลสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรในภาพรวม สร้างพันธมิตร ระดมทุน และดูแลรักษาความสัมพันธ์ผู้สนับสนุนผ่านช่องทางดิจิทัล 

 • พัฒนาช่องทางการสื่อสารดิจิทัล รูปแบบ เนื้อหาของ Website และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อผลักดันงานระดมทุน และการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้สนับสนุนขององค์กร
 • จัดทำงบประมาณสำหรับโครงการระดมทุนดิจิทัล จัดทำแคมเปญและดำเนินการระดมทุนตามเป้าหมาย
 • บริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรด้านการตลาดดิจิทัล ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และเอเจนซี่ต่าง ๆ เพื่อการสร้างงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพลักษณ์ขององค์กร
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์สื่อดิจิทัลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงแคมเปญและเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ประสานงานใกล้ชิดกับทีมระดมทุนอื่น ๆ เพื่อบูรณาการแคมเปญการระดมทุนออนไลน์และออฟไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาและพัฒนาผู้สนับสนุน
 • ติดตามนวัตกรรมสื่อและกิจกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อดำเนินการทดสอบตามและปรับใช้ในการพัฒนางาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ 3-5 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการตลาด สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้งาน SEO, SEM, Google AdWords, GDN, LinkedIn, Facebook, Email Marketing และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถใช้งาน WordPress ได้อย่างชำนาญ
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี

ส่งจดหมายสมัครงาน

ระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา
และ เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ E-mail : ccf.hr@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431 – 1362, 02-747- 2600 ต่อ 218

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ร่วมวางแผนกับส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรในการนำการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ด้วยการพัฒนาและจัดการโซลูชันและแดชบอร์ดธุรกิจอัจฉริยะ (BI) สำหรับการสร้างรายงานและการตัดสินใจดำเนินงาน 

ร่วมพัฒนาและจัดโครงสร้างฐานข้อมูลองค์กรรวมถึงคลังข้อมูลให้เป็นระบบและสามารถใช้งานได้สะดวก
รวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรในมิติต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการบริจาค ข้อมูลการดำเนินงานพัฒนา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำหนดประเด็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล
จัดเตรียมเครื่องมือ และ Dashboard อัจฉริยะที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานและข้อมูลเชิงลึกที่ตรงเวลา พร้อมข้อสังเกต และข้อแนะนำ
ร่วมวางแผนและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อให้ข้อแนะนำด้านเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล การวิจัย และการสำรวจต่าง ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติประยุกต์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลงานพัฒนาของภาครัฐ หรือฐานข้อมูลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
มีความถนัดขั้นสูงในโปรแกรม Microsoft Excel / Power BI / Crystal report / BI report
มีความสามารถในการใช้ภาษา MS SQL/ T-SQL / DAX
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MS SQL Server
มีความเข้าใจโซลูชัน CRM หากมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Salesforce และ Blackbaud จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีม สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก

ส่งจดหมายสมัครงาน

ระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา
และ เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ E-mail : ccf.hr@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431 – 1362, 02-747- 2600 ต่อ 218

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ดูแลรับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงินและการจัดทำรายงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
วางแผนและดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบและกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
รับผิดชอบงานด้านธุรการ เอกสาร หนังสือเข้า-ออก ทุกประเภทและพัสดุโครงการทุกรายการ
จัดเก็บเอกสารการเงินและดูแลรักษาเอกสารทุกประเภทของโครงการให้ครบถ้วน ถูกต้อง
จัดทำรายการพัสดุ ครุภัณฑ์ รายการสิ่งของบริจาค ตามระเบียบของมูลนิธิฯ
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงาน การจัดทำบัญชี/การเงิน งานธุรการ
มีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงาน

ส่งจดหมายสมัครงาน

ระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา
และ เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ E-mail : ccf.hr@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431 – 1362, 02-747- 2600 ต่อ 218

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
คิดค้นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น เช่นการเป็นวิทยากร การดำเนินการประชุม การจัดเวทีชาวบ้าน
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและระดมความร่วมมือของผู้ปกครองเด็ก เครือข่ายชุมชน ในการวางแผนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
วางแผนและติดตามงานเพื่อสนับสนุนงานด้านความสัมพันธ์กับผู้อุปการะให้เป็นไปตามเป้าหมาย
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
ปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาชุมชน งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มีทักษะความสามารถในการจัดอบรม การจัดเวทีชาวบ้าน การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความอดทน และกระตือรือล้นในการทำงาน

ส่งจดหมายสมัครงาน

ระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา
และ เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ E-mail : ccf.hr@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431 – 1362, 02-747- 2600 ต่อ 218

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
กำหนดยุทธศาสตร์และแผนระยะยาวของโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางแผนงานยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ
วิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานของโครงการ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และจัดทำ/ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน
ดูแลบริหารงบประมาณ การเงินและธุรการให้เป็นไปตามระเบียบ
พัฒนาระบบข้อมูลของโครงการให้มีประสิทธิภาพช่วยในการติดตามความก้าวหน้าของงานได้
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของมูลนิธิฯ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมาย
ประสานงานและสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในการบริหารงานโครงการ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน
มีทักษะในการบริหารจัดการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน การบริหารเวลาและทรัพยากร
มีทักษะในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน การเขียนรายงาน การเป็นวิทยากร การสื่อสารและการอบรม
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอรายงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และหากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มึความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความอดทน และกระตือรือล้นในการทำงาน

ส่งจดหมายสมัครงาน

ระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา
และ เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ E-mail : ccf.hr@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431 – 1362, 02-747- 2600 ต่อ 218

ส่งจดหมายสมัครงาน

ระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา
และ เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ E-mail : ccf.hr@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431 – 1362, 02-747- 2600 ต่อ 218