ถังเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง

อากาศร้อน ภัยแล้ง ดินแตกระแหง น้ำไม่มี พื้นที่พุรกันดาร ถังเก็บน้ำใช้มีความสำคัญ กักเก็บน้ำกินใช้ในยามจำเป็น