Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการน้ำสะอาด

สมทบสร้างระบบน้ำประปา เพื่อเด็กๆและชาวบ้านในชุมชนมากกว่า “ของขวัญ”

    * 

โครงการน้ำสะอาด

           โรงเรียนผาขวางวิทยา จังหวัดเชียงรายมีเด็ก ๆ ในโรงเรียน จำนวน 34 คน ขณะที่ชุมชนแห่งนี้มีคนพักอาศัย 74 ครัวเรือน จำนวน 278 คน เด็ก ๆ ในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวเขาเผ่าลาหู่มีรายได้เพียงปีละ 1 ครั้ง จากการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด ขิง และการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น ไก่ หมู โค กระบือ โดยมีชาวบ้านส่วนหนึ่ง

          ที่ออกไปหางานรับจ้างทั่วไป การจะหาน้ำสะอาดไว้ดื่มและใช้ในครอบครัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก โรงเรียนจึงเป็นทั้งที่พึ่งพาด้านความรู้และจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เด็ก ๆ และคนในชุมชนได้กินได้ใช้

 

เพื่อเด็กๆและชาวบ้านในชุมชนมากกว่า "ของขวัญ" คือของที่ "ฝัน" แต่ไม่อาจหามาได้

น้องดาว หนึ่งในนักเรียนของห้องเรียนลอบือต้องกรอกน้ำดื่มมาจากบ้านทุกวัน เพื่อสำรองไว้ ใช้และดื่มกิน ระหว่างวัน และเตรียมพร้อมหากวันไหนน้ำประปาที่โรงเรียนไม่ไหล

ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี นักเรียนและคนในชุมชนต้องเดิน ไปตักน้ำในลำห้วยท้ายหมู่บ้านมาไว้ใช้ในครอบครัว ช่วงที่ไร้ฝน แหล่งน้ำก็แห้งขอด แต่ในเวลาน้ำหลาก ฝนตกน้ำจะมีสีแดงขุ่นจนไม่สามารถนำมาใช้ได้เลย ทำให้โรงเรียนและชุมชนแห่งนี้ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดไว้กินและใช้ตลอดทั้งปี

การสร้างระบบท่อส่งน้ำ ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานในโรงเรียนลอบือ ไม่เพียงเป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดสำหรับเด็ก ๆ ยังเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่ส่งต่อคุณภาพชีวิตให้ชุมชน ให้คนทั้งหมู่บ้านเกือบ 300 ชีวิต ได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการดำรงชีพในทุกวันนี้

ห้องเรียนลอบือ โรงเรียนผาขวางวิทยา เป็นหนึ่งในสถานศึกษา ที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหาร ช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดให้แก่ชุมชน อีกหลายแห่งทั่วประเทศที่ยังต้องการความช่วยเหลือ

  • เนื้อหา
  • บริจาค
× Send
This site is registered on wpml.org as a development site.