โปรแกรมของเรา

ซี.ซี. เอฟ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน อย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัทเพื่อให้มาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ ความต่อเนื่องของงาน ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจายอำนาจ เพื่อเปิดโอกาสให้สายงานธุรกิจแต่ละสายงาน ได้ดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ของแต่ละบริษัท

กรุงเทพ

พระนครศรีอยุธยา

กาญจนบุรี

สิงห์บุรี

ลพบุรี

นราธิวาส

สตูล

อุตรดิตถ์ 

แพร่

น่าน

พะเยา

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

ตาก

เพชรบูรณ์

เลย

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

อำนาจเจริญ

ยโสธร

มุกดาหาร

นครพนม

สกลนคร

บึงกาฬ

อุดรธานี

หนองบัวลำภู

ชัยภูมิ

ขอนแก่น

หนองคาย

บ้านดุง อุดรธานี

สระแก้ว

ฉะเชิงเทรา

โปรแกรมของเรา

ความสำเร็จโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ร่วมกับ HSBC เปิดงานแสดงสินค้า “โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” จ.สระแก้ว

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดงานแสดงสินค้า โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลุ่มเปราะบางพื้นที่ชายแดนตะวันออกของประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว” ณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 256 ณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสระแก้ว

“อ่าน อาน อ๊าน” โครงการอบรมส่งเสริมการอ่าน จ.ขอนแก่น

เปิดโลกแห่งการอ่าน ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยที่เหมาะสมตามวัย ลดภาวะถดถอยด้านการเรียนรู้ของเด็กในช่วงปฐมวัย และช่วงรอยต่อจากช่วงปฐมวัย ให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้น

ซี.ซี.เอฟ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเสี่ยงภัยพิบัติ จ.เชียงราย

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพชุมชน ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ให้กับชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนบนพื้นที่สูงและอยู่ในพื้นที่มีการเกิดภัยพิบัติซ้ำ ๆ ในทุก ๆ ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและต้องอยู่ด้วยความกังวลภัยธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือและการให้ความรู้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เข้าใจและรับรู้ถึงวิธีการรับมือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ