Previous
Next

ภารกิจและยุทธศาสตร์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่างๆ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
ให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ครอบครัว ซี.ซี. เอฟ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Play Video

ปลูกคน ปลูกอนาคต

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต เงินบริจาคจากท่านจะถูกจัดสรรอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อการ “ปลูกคน ปลูกอนาคต” แก่เด็กที่ท่านให้การอุปการะช่วยเหลือ

เด็กเก่งเด็กดี

น้องเต้ย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “น้องเต้ย” จ.ขอนแก่น

อ่านต่อเพิ่มเติม

“ครูตั๊ก”

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้มีวันนี้

อ่านต่อเพิ่มเติม

“ครูต้า”

“ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ไม่มีทางสำเร็จ”

อ่านต่อเพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8 ธันวาคม 2023
จากอาหารที่เคยหากิน สู่อาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว ในวันที่ครอบครัวแทบไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับทุกคน พ่อน้องภูก็ต้องเดินทางเพื่อไปกรีดยางต่างหมู่บ้าน แม่จำเป็นต้องฝากลูก 3 คน ไว้ให้ย่าช่วยดูแล บางวันย่าก็หาอาหารในป่า ตกปลา พอให้หลานได้กินบ้าง ไม่พอบ้าง น้องภูและน้องสาวต้องทนกินผักลวกและน้ำพริกกับข้าวติดต่อกันหลายวัน แม่น้องภูก็กังวลว่าลูก ๆ จะไม่ได้กินอิ่ม จึงดิ้นรนหาอาหารเสริม “ด้วงมะพร้าว” มาคั่วไฟให้เด็ก ๆ กิน