Previous
Next

ภารกิจและยุทธศาสตร์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่างๆ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
ให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ครอบครัว ซี.ซี. เอฟ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Play Video

ปลูกคน ปลูกอนาคต

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต เงินบริจาคจากท่านจะถูกจัดสรรอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อการ “ปลูกคน ปลูกอนาคต” แก่เด็กที่ท่านให้การอุปการะช่วยเหลือ

เด็กเก่งเด็กดี

น้องเต้ย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “น้องเต้ย” จ.ขอนแก่น

อ่านต่อเพิ่มเติม

“ครูตั๊ก”

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้มีวันนี้

อ่านต่อเพิ่มเติม

“ครูต้า”

“ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ไม่มีทางสำเร็จ”

อ่านต่อเพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1 ธันวาคม 2023
ใกล้ถึงช่วงเวลาสิ้นปี เด็ก ๆ ต่างเร่งมือสร้างสรรค์ผลงานเพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณให้แก่ผู้อุปการะด้วยความตั้งใจ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมขยายผลทักษะการเขียน ภายใต้โครงการหนูเขียนคล่อง (Writing Ready) และได้จัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ โดยมีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 1,082 คน สถานที่จัดกิจกรรมในพื้นที่การทำงาน 3 เขตบริการ แกนนำเด็กและเยาวชนอาสาร่วมสอนน้อง ๆ จำนวน 60 คน