Previous
Next

hero-image-mobile-th (1)
hero-image-mobile-th

Previous
Next
cover-1024x768

ทุนการศึกษา

รายละเอียดโครงการ
Image-1024X768

กองบุญกู้วิกฤติ

รายละเอียดโครงการ
Cover-1024x768

เพาะรัก

รายละเอียดโครงการ
วันเกิด

วันเกิด

รายละเอียดโครงการ
Cover-1024X786

อุปการะเด็ก

รายละเอียดโครงการ
cover-1024X786

อาหารเช้า

รายละเอียดโครงการ
cover-1024-x-786-2

ของขวัญเติม “เต็มสุข”

รายละเอียดโครงการ

ภารกิจและยุทธศาสตร์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่างๆ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
ให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ

ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดูทั้งหมด

ครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เด็กเก่งเด็กดี


น้องเต้ย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “น้องเต้ย” จ.ขอนแก่น


อ่านต่อเพิ่มเติม


Written by
BDccf ccfthai


“ครูตั๊ก”

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้มีวันนี้


อ่านต่อเพิ่มเติม


Written by
BDccf ccfthai


“ครูต้า”

“ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ไม่มีทางสำเร็จ”


อ่านต่อเพิ่มเติม


Written by
BDccf ccfthai

ปลูกคน ปลูกอนาคต

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต เงินบริจาคจากท่านจะถูกจัดสรรอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อการ “ปลูกคน ปลูกอนาคต” แก่เด็กที่ท่านให้การอุปการะช่วยเหลือ


รายละเอียดเพิ่มเติม


บริจาค

Pic-CCF2

รายงานประจำปี


ดาวน์โหลดรายงานประจำปี

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


รายละเอียดเพิ่มเติม »


ดูกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมด