Previous slide
Next slide
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่างๆ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
ให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ครอบครัวเด็กเก่งเด็กดี ซี.ซี.เอฟ.

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน

ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

น้องเต้ย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “น้องเต้ย” จ.ขอนแก่น

อ่านต่อเพิ่มเติม

“ครูตั๊ก”

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้มีวันนี้

อ่านต่อเพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน
ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Play Video

ปลูกคน ปลูกอนาคต

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต เงินบริจาคจากท่านจะถูกจัดสรรอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อการ “ปลูกคน ปลูกอนาคต” แก่เด็กที่ท่านให้การอุปการะช่วยเหลือ

รายงานประจำปี 2564/65
15 ธันวาคม 2023
จากจดหมายขอบคุณเงินบริจาค จำนวน 300 บาท เพียงฉบับเดียว จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ ที่ส่งมาถึง ซิสเตอร์ ลัดดา ทะนุผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินวิทยาแผนกปฐมวัย กระตุ้นความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในใจของซิสเตอร์ว่าเงินที่ได้ร่วมบริจาคได้ส่งต่อถึงมือเด็กด้อยโอกาสแล้ว