ความเป็นมา


วิสัยทัศน์


ภารกิจ / คุณค่าหลัก


ยุทธศาสตร์


ความเป็นมา

     มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ (ในชื่อเดิม) เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีปณิธาน มุ่งมั่นในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยให้ได้จบการศีกษา มีอนาคต และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก และโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาอื่นๆ 

    มูลนิธิฯ ระดมสรรพกำลังจากภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงสาธารณชน เพื่อนำเงินบริจาค สิ่งของ ความรู้ความสามารถมาจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเด็กในการอุปการะ 38,xxx คน (ข้อมูล ณ วันที่ xx xx xx) โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้ถึง xxx,xxx คน)  รายงานการดำเนินงานปี 2564/65

FT03

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในปี พ.ศ. 2538

เส้นทางเพื่อการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสและครอบครัว


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้เป็นต้นแบบของคนดีมีคุณภาพภารกิจ / คุณค่าหลัก
ยุทธศาสตร์

     มูลนิธิฯ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2566/67 – 2568/69) โดยพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนของเด็กด้อยโอกาสและครแบครัวในพื้นที่การดำเนินงาน และได้จัดให้มีแผนกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงบูรณาการแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านหลัก (อ่านเพิ่มเติมรายงานการดำเนินงานประจำปี)แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารคลิกภาพใหญ่แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารคลิกภาพใหญ่แผนยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารคลิกภาพใหญ่
Previous
Next
แผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาวะ สุขอนามัย โภชนาการและสิ่งแวดล้อมคลิกภาพใหญ่แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาวะ สุขอนามัย โภชนาการและสิ่งแวดล้อมคลิกภาพใหญ่แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาวะ สุขอนามัย โภชนาการและสิ่งแวดล้อมคลิกภาพใหญ่
Previous
Next
แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพคลิกภาพใหญ่แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพคลิกภาพใหญ่แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพคลิกภาพใหญ่
Previous
Next

โครงการอื่นๆ