FT02

ความเป็นมา

 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ (ในชื่อเดิม) เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีปณิธาน มุ่งมั่นในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยให้ได้จบการศีกษา มีอนาคต และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก และโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาอื่นๆ 

มูลนิธิฯ ระดมสรรพกำลังจากภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงสาธารณชน เพื่อนำเงินบริจาค สิ่งของ ความรู้ความสามารถมาจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีเด็กในการอุปการะ 38,500 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้ถึง  363,503 คนรายงานดำเนินงานปี 2564/65

รายนามคณะกรรมการมูลนิธี ซี.ซี.เอฟ. ในปี 2538

1. คุณหญิงสุคนธ์  ชลออยู่                ประธานกรรมการ

2. คุณยืนยง โศภิษฐ์พงศธร               รองประธานกรรมการ

3. ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช          รองประธานกรรมการ

4. ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช      เหรัญญิก

5. ดร. อัมพร วัฒนวงศ์                       เลขาธิการ

6. คุณนาฏวิภา  จินดาพร                   ประชาสัมพันธ์
7. ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี                          กรรมการ
8. ผ.ศ. ณัฐไชย ตันติสุข                     กรรมการ
9. คุณสถาพร  สุวัณณุสส์                   กรรมการ
10. คุณสมโภช  ขันธวิเชียร               กรรมการ
11. ศ.จ น.พ. วิโรจน์ สืบหลินวงศ์     กรรมการ
12. คุณสุวัฒน์  ชลาดล                      กรรมการ
13. คุณสุวิช  สุวรุจิพร                        กรรมการ
14. คุณจำเนียร  บุญชุ่ม                     กรรมการ
FT03

รายนามคณะกรรมการมูลนิธี ซี.ซี.เอฟ ฯ ณ ปัจจุบัน

รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ
ศ.พิเศษ ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
รองประธานกรรมการ

กรรมการ

คุณนาฏวิภา จินดาพร
กรรมการและเลขาธิการ
คุณสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
กรรมการและเหรัญญิก
คุณสิริพร กันติรัตนาวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
พล.ต.ท. หญิง พจนี สุนทรเกตุ
กรรมการ
คุณทิพวิภา สุวรรณรัตน์
กรรมการ
คุณธัญญา ศิริเวทิน
กรรมการ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ
ร้อยตำรวจเอก นิรุธ รักษาเสรี
กรรมการ
คุณสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ
กรรมการ
คุณสิบพร ถาวรฉันท์
กรรมการ

เป็นองค์กรที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้เป็นต้นแบบของคนดีมีคุณภาพ

ภารกิจ

– มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
– ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ
– พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

คุณค่าหลัก

H : Honesty มุ่งเน้นความซื่อสัตย์โปร่งใส
O : Ownership มุ่งเน้นความเป็นเจ้าของร่วมกัน
P : Proactive ทำงานเป็นทีมในเชิงรุก
E : Engagement มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ 

 

 

มูลนิธิฯ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2566/67 – 2568/69) โดยพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนของเด็กด้อยโอกาสและครแบครัวในพื้นที่การดำเนินงาน และได้จัดให้มีแผนกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงบูรณาการแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านหลัก (อ่านเพิ่มเติมรายงานการดำเนินงานประจำปี)

อาหารมั่นคง ปลอดภัยยั่งยืน
- เกษตรนวัตในโรงเรียน
อาหารมั่นคง ปลอดภัยยั่งยืน
- เกษตรวิถีใหม่ในชุมชน
Previous slide
Next slide

โครงการอื่นๆ

 • โครงการกองบุญกู้วิกฤติ

  ข้าพเจ้ายินดีร่วมช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร...
  เริ่มต้น 10,000 – 30,000 บาท
  • ชุดหนูน้อยนักอ่าน

   เติมจินตนาการ เสริมความรู้จากชุดหนังสือพร้อมอ่าน ฝึกความคิด สร้างสรรค์และทั...
   500บาท
   • โซล่าร์เซลล์พลังงานสีขาว

    เพราะที่บ้านไม่มีไฟฟ้า ตกเย็นมาต้อง จุดเทียนอ่านหนังสือ ทำงานบ้าน มอบ แสงสว...
    1,250บาท
    • โครงการกองทุนการศึกษา

     ยังมีเด็กและเยาวชนนับพันที่ความฝันต้องสะดุด เพราะความจำเป็นและภาระที่ต้องแบ...
     เริ่มต้น 100 – 10,000 บาท
     • ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน

      โรงเรียนห่างไกล อุปกรณ์โรงครัวขาดแคลน มีไม่ครบ "ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน ข...
      4,800บาท
      • โครงการน้ำสะอาด

       สมทบสร้างระบบน้ำประปา เพื่อเด็กๆและชาวบ้านในชุมชนมากกว่า “ของขวัญ”
       เริ่มต้น 1,000 – 10,000 บาท
       • สายปั่นขยันเรียน

        บ้านอยู่กล ฝนตก แดดแรง หนูไปโรงเรียนสาย เพราะเดินไกล นานเป็นชั่วโมง ช่วยเด็...
        2,000บาท
        • อ่างล้างมือ แปรงฟัน

         ล้างมือบ่อย ๆ ทุกวัน แปรงฟินกันหลังอาหาร เตรียม อ่างล้างมือ แปรงฟัน ส่งเสริ...
         15,000บาท
         • มอบทักษะอาชีพ (CLF)

          ช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไกลในเส้นทางการศึกษาไป
          เริ่มต้น 999 – 3,999 บาท
          • ตู้กับข้าวช่วยปกป้อง

           มื้ออาหารของที่บ้าน หุงหาจัดไว้ รับประทานได้หลายคน หลายมื้อ จัดเก็บ มื้ออิ่...
           3,500บาท
           • ถังเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง

            อากาศร้อน ภัยแล้ง ดินแตกระแหง น้ำไม่มี พื้นที่พุรกันดาร ถังเก็บน้ำใช้มีความ...
            15,000บาท
            • โครงการเพาะรัก

             ยังมีเด็กที่ขาดโอกาสกว่า 4,000 คน รอคอยความรักและความเมตตาจากท่าน
             เริ่มต้น 100 – 10,000 บาท