"ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วงวัย"
หรือ "สร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย"

โครงการอื่นๆ

โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิต

สมทบสร้างระบบน้ำประปา เพื่อเด็กๆและชาวบ้านในชุมชนมากกว่า “ของขวัญ”

โครงการของฝันของหนู

“รายการของขวัญ 2022” มากกว่า “ของขวัญ” คือของที่ “ฝัน” แต่ไม่อาจหามาได้

โครงการกองบุญกู้วิกฤต

ช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสที่ชีวิตต้องประสบกับภาวะวิกฤติ มีความเป็นอยู่ยากลำบาก 

โครงการเพาะรัก

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาส