Template 1 โครงการน้ำสะอาด

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต


ชมโครงการ


s_3_pic1

Template 7 โครงการทำบุญวันเกิด

วันเกิดเป็นอีกวันสำคัญที่หลาย ๆ ท่านใช้เป็นช่วงเวลาในการแบ่งปันความรัก ความสุขกับคนในครอบครัว มิตรสหาย และส่งต่อความสุขด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดโอกาส


ชมโครงการ


gg

Template 9 โครงการของฝันของหนู

ของฝัน” ทุกๆ ชิ้นจากท่าน ที่มอบให้ ช่วยเดิมเต็ม …มีคุณค่ามากมายกว่าที่คิด เพราะอาจเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิต หรือเป็น “ของฝัน” ที่จำเป็นในภาวะวิกฤติ


ชมโครงการ


2022-10-13_15-02-26577

Template 4 โครงการกองบุญกู้วิกฤต

กองบุญกู้วิกฤติ เป็นกองบุญที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสที่ชีวิตต้องประสบกับภาวะวิกฤติ 


ชมโครงการ


Template 6 โครงการน้ำสะอาด

โรงเรียนผาขวางวิทยา ห้องเรียนลอบือ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านลอบือ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเด็ก ๆ ในโรงเรียน จำนวน 34 คน


ชมโครงการ


Template 1 โครงการน้ำสะอาด

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต


ชมโครงการ


s_3_pic1

Template 2 โครงการทำบุญวันเกิด

วันเกิดเป็นอีกวันสำคัญที่หลาย ๆ ท่านใช้เป็นช่วงเวลาในการแบ่งปันความรัก ความสุขกับคนในครอบครัว มิตรสหาย และส่งต่อความสุขด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดโอกาส


ชมโครงการ


บริจาค-เพาะรัก

Template 3 โครงการเพาะรัก

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต


ชมโครงการ


2022-10-13_15-02-26577

Template 4 โครงการกองบุญกู้วิกฤต

กองบุญกู้วิกฤติ เป็นกองบุญที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสที่ชีวิตต้องประสบกับภาวะวิกฤติ 


ชมโครงการ


บริจาค-เพาะรัก

Template 5 โครงการเพาะรัก

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต


ชมโครงการ


น้ำสะอาด

Template 6 โครงการน้ำสะอาด

โรงเรียนผาขวางวิทยา ห้องเรียนลอบือ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านลอบือ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเด็ก ๆ ในโรงเรียน จำนวน 34 คน


ชมโครงการ


s_3_pic1

Template 7 โครงการทำบุญวันเกิด

วันเกิดเป็นอีกวันสำคัญที่หลาย ๆ ท่านใช้เป็นช่วงเวลาในการแบ่งปันความรัก ความสุขกับคนในครอบครัว มิตรสหาย และส่งต่อความสุขด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดโอกาส


ชมโครงการ


2022-10-13_15-02-26577

Template 8 โครงการกองบุญกู้วิกฤต

กองบุญกู้วิกฤติ เป็นกองบุญที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสที่ชีวิตต้องประสบกับภาวะวิกฤติ 


ชมโครงการ


gg

Template 9 โครงการของฝันของหนู

ของฝัน” ทุกๆ ชิ้นจากท่าน ที่มอบให้ ช่วยเดิมเต็ม …มีคุณค่ามากมายกว่าที่คิด เพราะอาจเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิต หรือเป็น “ของฝัน” ที่จำเป็นในภาวะวิกฤติ


ชมโครงการ


กลับสู่หน้าหลัก