กองบุญกู้วิกฤติ

ขอท่านโปรดเมตตาร่วมสร้างกุศลในวันสำคัญนี้ครั้งนี้ ด้วยการโอบอุ้ม ช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไกลในเส้นทางการศึกษาไปตลอดจนถึงฝั่งฝัน เพราะการที่เด็ก 1 คน จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ต้องการความช่วยจากท่านในหลายด้าน
  • รูปแบบการบริจาค

    ยอดบริจาค

    *