แท็บเล็ตเปิดโลก

อ่าน เขียน เรียน สำรวจ สืบค้น ลด ความพร่องทางการศึกษา พัฒนาการ เรียนรู้ใหม่ ๆ ในวิถี new normal ให้ เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลได้เปิด โลกทัศน์ สัมผัสการเรียนรู้ด้วยปลาย นิ้วผ่าน “เทคโนโลยี” และอุปกรณ์ IT ทันสมัย