โครงการกองบุญกู้วิกฤติ

ข้าพเจ้ายินดีร่วมช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นที่ทราบดีว่าในช่วงเวลากว่า 2 ปี นอกจากจะเกิดภาวะวิกฤติในหลาย ๆ ด้าน