รายนามผู้บริหารมูลนิธิฯ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ

ประธานกรรมการ

ศ.พิเศษ ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

รองประธานกรรมการ​

กรรมการ

คุณนาฏวิภา จินดาพร

กรรมการและเลขาธิการ

ท่านสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ

กรรมการและเหรัญญิก

คุณสิริพร กันติรัตนาวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

พล.ต.ท. หญิง พจนี สุนทรเกตุ

กรรมการ

คุณทิพวิภา สุวรรณรัตน์

กรรมการ

คุณธัญญา ศิริเวทิน

กรรมการ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการ

ร้อยตำรวจเอก นิรุธ รักษาเสรี

กรรมการ

คุณสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ

กรรมการ

คุณสิบพร ถาวรฉันท์

กรรมการ