• โครงการน้ำสะอาด

    สมทบสร้างระบบน้ำประปา เพื่อเด็กๆและชาวบ้านในชุมชนมากกว่า “ของขวัญ”
    เริ่มต้น 1,000 – 10,000 บาท