โครงการน้ำสะอาด

สมทบสร้างระบบน้ำประปา เพื่อเด็กๆและชาวบ้านในชุมชนมากกว่า “ของขวัญ”
  • รูปแบบการบริจาค

    ยอดบริจาค

    *