โครงการกองทุนการศึกษา

ยังมีเด็กและเยาวชนนับพันที่ความฝันต้องสะดุด เพราะความจำเป็นและภาระที่ต้องแบกรับก่อนวัยอันควรท่านสามารถช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้เดินไปได้อย่างมั่นคงในเส้นทางการศึกษา สามารถไปยืนในจุดที่พึ่งพาตนเองและเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องวันนี้