คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ร้อยตำรวจเอก นิรุธ รักษาเสรี

ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน

พล.ต.ท. หญิง พจนี สุนทรเกตุ

กรรมการตรวจสอบภายใน

นายสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ

กรรมการตรวจสอบภายใน

นายอลัม บุญชวนทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน​