เกี่ยวกับเรา

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  เร่งส่งเสริมและสร้างจุดเปลี่ยนชุมชนสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

  • กลยุทธ์ 1.1  เติมความรู้สู่เกษตรสมัยใหม่
  • กลยุทธ์ 1.2  ชุมชนนำการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  • กลยุทธ์ 1.3  เสริมทักษะสร้างสุขภาวะให้พร้อมรับวิถีชีวิตแนวใหม่

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (พระราชดำริ)

  • กลยุทธ์ 2.1  สร้างเยาวชนจิตอาสาเสริมการศึกษาอย่างเท่าเทียม
  • กลยุทธ์ 2.2  กอดฟ้า อุ้มดิน

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

  • กลยุทธ์ 3.1 ผนึกพลังเครือข่ายร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ
  • กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานในเชิงรุก