เกี่ยวกับเรา

Play Video

เราคือใคร

        มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ (ในชื่อเดิม) เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีปณิธาน มุ่งมั่นในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวในประเทศไทย ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก และโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาอื่น

มูลนิธิฯ  ระดมสรรพกำลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงสาธารณชน เพื่อนำเงินบริจาค สิ่งของ ความรู้ความสามารถมาจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเด็กในการอุปการะ 38,xxx คน (ข้อมูล ณ วันที่ xx xx xx) โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้ถึง xxx,xxx คน เปิดรายงานประจำปี