เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาเด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ”

มูลนิธิฯ ถือกำเนิดจากองค์กร ซี.ซีเอฟ.

สากล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยให้ความช่วยเหลือเด็กไทยผ่านสำนักงานในฮ่องกง

15 กรกฎาคม 2518 จดทะเบียนเป็น
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซีเอฟ.ฯ

30 มิถุนายน 2558 สมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานชื่อใหม่ให้แก่มูลนิธิว่า “มูลนิธิ ซี.ซีเอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี”
26 กุมภาพันธ์ 2537 สมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิฯ
ไว้ในพระราปถัมภ์

มูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชนดำเนินพันธกิจในการพัฒนา เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขา ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอด 46 ปี มูลนิธิ ชี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เด็ก และเยาวชน มากกว่า 100,000 คน