เกี่ยวกับเรา

ภารกิจและกลยุทธ์

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร

ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่างๆ

พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น