เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

2. พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

3. ผนึกพลังเครือข่ายร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ

4. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

เป้าประสงค์

1. เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

3. พลังสังคมร่วมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน

4. CCF เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส