เกี่ยวกับเรา

Core Value (ปณิธานร่วม)

C : Customer Focus มุ่งเน้นผู้สนับสนุน

               หมายถึง การดูแลเอาใส่ใจผู้สนับสนุน มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ โดยให้ความสำคัญตามความต้องการของผู้สนับสนุน และให้บริการกับผู้สนับสนุนอย่างเป็นมิตร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การให้บริการโดยคำนึงถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้สนับสนุนทุกขณะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยาก ลำบาก รวมถึงการยอมรับข้อผิดพลาดและรีบดำเนินการแก้ไขทันที

H : Honestry มุ่งเน้นความซื่อสัตย์

               หมายถึง การมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดความเชื่อถือ และไว้วางใจจากผู้สนับสนุนและเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

P : Proactive Teamwork มุ่งทำงานเป็นทีมเชิงรุก

               หมายถึง บุคลากรทุกคนมุ่งทำงานเพื่อองค์กรภายใต้เป้าหมายหลักเดียวกันและมีแนวทางในการตัดสินใจดำเนินงาน โดยคำนึงถึงทางเลือกที่เป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกันทุกฝ่าย รับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง หมั่นสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและองค์กร เพื่อนำไปสู่ความเป็นหนึ่งอย่างสร้างสรรค์

O : Ownership มุ่งเน้นความเป็นเจ้าของ

               หมายถึง ความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของตนเอง มีความกระตือรือร้นเต็มที่เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรรวมทั้งเกิดจิตสำนึกรักองค์กร และเป็นพลังสำคัญสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน