เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


เราเป็นใคร


ภารกิจและกลยุทธ์


ประวัติและวิสัยทัศน์


Core Value (ปณิธานร่วม)


พันธกิจและเป้าประสงค์


ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  เร่งส่งเสริมและสร้างจุดเปลี่ยนชุมชนสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (พระราชดำริ)

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ